6 stappen die genomen moeten worden om IT-veiligheid op orde te hebben

Blog  — ma. 17 apr. 2023

In de snel evoluerende wereld van technologie en digitalisering is informatieveiligheid een van de grootste uitdagingen voor bedrijven geworden. Het beschermen van gevoelige informatie en het waarborgen van de privacy van klanten en werknemers is van cruciaal belang, maar het is verrassend dat veel bedrijven hier pas aan denken als het te laat is.

Maar waarom lopen veel bedrijven dan nog achter als het gaat om het implementeren van effectieve informatieveiligheidsmaatregelen? Soms is informatieveiligheid niet zo hoog op de agenda geplaatst omdat er intern onvoldoende kennis aanwezig is om het bespreekbaar te maken. Ook wordt het soms zonder inhoudelijke IT-kennis afgewogen als een eenvoudig financieel risico. Maar is het dat wel? Denk bijvoorbeeld aan de volgende onnodige uitgaven in dergelijke gevallen:

 • Financiële verliezen
  Cyberaanvallen kunnen leiden tot financiële verliezen, zoals gestolen geld, fraude, verlies van betalingsgegevens en andere vormen van financiële schade.
 • Herstelkosten
  Het herstellen van systemen en gegevens na een cyberaanval kan kostbaar zijn, inclusief kosten voor het herstellen van beschadigde of gecompromitteerde systemen, het herstellen van gegevens van back-ups, en het implementeren van verbeterde beveiligingsmaatregelen om verdere aanvallen te voorkomen.
 • Juridische en regelgevende kosten
  Bedrijven kunnen te maken krijgen met juridische kosten zoals boetes, schikkingen, en gerechtelijke procedures als gevolg van datalekken of andere beveiligingsinbreuken. Daarnaast kunnen ze ook te maken krijgen met regelgevende kosten, zoals het naleven van meldingsplichten aan betrokkenen of toezichthoudende instanties.
 • Reputatieschade
  Een cyberaanval kan ernstige reputatieschade veroorzaken, wat kan leiden tot verlies van vertrouwen bij klanten, partners en investeerders. Dit kan op zijn beurt leiden tot verlies van omzet en marktaandeel.
 • Bedrijfsstilstand
  Als gevolg van een cyberaanval kunnen bedrijven gedwongen worden om hun operaties tijdelijk stop te zetten om de aanval te onderzoeken, systemen te herstellen en beveiligingsmaatregelen te verbeteren. Dit kan leiden tot productiviteitsverlies en inkomstenderving.

Het is daarom meer dan ooit essentieel voor moderne bedrijven en organisaties om proactief te zijn, en om informatieveiligheid hoog op de agenda te plaatsen. Dit voorkomt nare (financiele-)situaties. Die juiste aanpak begint met de volgende 6 basisstappen:

 1. Het opstellen van een informatiebeveiligingsbeleid: Een informatiebeveiligingsbeleid moet worden ontwikkeld en geïmplementeerd om de basisprincipes en richtlijnen voor informatiebeveiliging binnen het bedrijf vast te leggen. Hierbij moet er oog zijn voor wettelijke verplichtingen, goed ondernemersschap, branche eisen en eisen van partners uit uw keten. Het moet helder worden welk beleid er gevoerd moet worden en of hier bovenop wellicht nog toevoegingen gedaan worden.

 2. Incidentresponsplan: Het hebben van een gedetailleerd incidentresponsplan is van groot belang om snel en effectief te kunnen reageren op beveiligingsincidenten. Dit kan niet wachten tot er zich een eerste incident voordoet. Zodra de calamiteit zich voordoet moet er een draaiboek opengeslagen kunnen worden waarin beschreven wordt wie waar voor verantwoordelijk is, en welke taken er direct uitgevoerd moeten worden om de calamiteit correct af te handelen.

 3. Regelmatige beoordeling van risico's: Het identificeren en beoordelen van risico's op het gebied van informatiebeveiliging is van cruciaal belang. Een informatiebeveiligingsbedrijf kan een uitgebreide risicoanalyse uitvoeren en kwetsbaarheden identificeren om het bedrijf te helpen bij het nemen van de juiste maatregelen om de risico's te minimaliseren. Beveiliging veranderd, net als risico's. Werk het beleid en responsplan dan ook met regelmaat bij.

 4. Bewustwordingstraining voor medewerkers: Medewerkers zijn vaak de zwakste schakel in informatiebeveiliging. Het is belangrijk om medewerkers bewust te maken van de risico's en hen te voorzien van training en richtlijnen voor veilig gedrag. Denk hierbij ook aan remote- en flexwerkplekken. En tot slot wat er moet gebeuren als apparaten en/of gegevens onderweg verloren worden. Zo moet dit ten eerste direct duidelijk worden maar is het ook belangrijk dat het versleuteld is. Optioneel moeten de gegevens het op afstand vernietigd kunnen worden ofwel zelfvernietigend zijn.

 5. Regelmatige back-ups: Regelmatige back-ups van belangrijke systemen en data zijn van cruciaal belang om te kunnen herstellen van eventuele beveiligingsincidenten of dataverlies. Het maken van backups is tevens niet genoeg. Een backup is pas een echte backup als ook het herstel hiervan uitgewerkt is. Controleer met regelmaat de gemaakte backups en voer het herstel hiervan uit om te controleren of ook dit juist verloopt. Alleen dán is uw back-up nuttig. Dit is vaak niet helemaal op orde.

 6. Monitoren van beveiligingsincidenten: Het monitoren van beveiligingsincidenten en het reageren op beveiligingswaarschuwingen en -meldingen is van groot belang. Een informatiebeveiligingsbedrijf kan geavanceerde beveiligingsmonitoringtools implementeren en beheren om verdachte activiteiten te detecteren en hierop te reageren. Als u geen zicht heeft op wat er gebeurd dan kunt u onmogelijk op de juiste wijze reageren zodra dit nodig is. Hierdoor komen incidenten vaak te laat pas aan het licht.

Deze stappen vormen de basis van elke moderne integrale bedrijfsstrategie. Authenticatiebeleid, netwerk- en systeembeveiliging, patchen, periodieke audits en testen, maar ook andere verwante stappen zijn eveneens belangrijk. Besteed hier daarom zo snel mogelijk aandacht aan zodra u de bovenstaande basis op orde heeft. Omdat informatiebeveiliging een hoogtechnisch vakkgebied is dat via IT binnen uw bedrijf of organisatie terecht komt is het aan te raden om externe vakexperts te betrekken in uw aanpak.

Samen met een informatiebeveiligingsbedrijf kunnen bedrijven en organisaties ervoor zorgen dat hun IT-beveiliging op orde is en op proactieve wijze risico's minimaliseren en gegevens beschermen tegen bedreigingen en aanvallen. Het inschakelen van de expertise van een informatiebeveiligingsbedrijf kan helpen om een robuuste en effectieve informatiebeveiligingsstrategie te implementeren en te handhaven.